מדיניות הפרטיות

כדי להגן על פרטיותך ולהבטיח כי אתה נהנה מהתשתית הטכנולוגית ברמה הגבוהה ביותר, International Clinics אימצה עקרונות פרטיות שונים עבור המידע האישי שלך ואבטחת נתונים. אתר International Clinics וכל אתרי המשנה מיועדים ומוצהרים לאיסוף נתונים או לשימוש במסגרת עקרונות סודיות אלה.

על ידי ביקור או שימוש באתר International Clinics או הצטרפות לחברה, כל מדיניות זו נחשבת כמקובלת על המשתמש. International Clinics עשויות לבצע פעולות כגון תיקון ועדכון בסעיף "הצהרת פרטיות" ללא הודעה מוקדמת על ידי אחת מכתובות אנשי הקשר המוזכרות בדף והמשוב שלו. מרפאות בינלאומיות עשויות לעדכן מעת לעת את סעיף "מדיניות הפרטיות", והמשתמש רשאי לבקר בחלק זה מעת לעת כדי לקבל מידע על התפתחויות חדשות.

מספרי IP: כדי לזהות את הבעיות הקשורות למערכת ולפתור באופן מיידי את הבעיות האפשריות שעלולות להתעורר באתר International Clinics, International Clinics יכולות להקליט את כתובות ה- IP של המשתמשים בעת הצורך ולהשתמש ברשומות אלה למטרות כאלה. כתובות IP אלה יכולות לשמש את International Clinics כדי לזהות משתמשים ומבקרים בכלל ולאסוף נתונים דמוגרפיים מקיפים. חובות שמירת נתוני התנועה של אתר International Clinics כמפורט בחוק 5651 שמורות גם הן.

נתונים אנונימיים: מידע המבוקש על ידי International Clinics או מידע המסופק על ידי המשתמש, או מידע הנוגע לעסקאות שבוצעו באמצעות אתר האינטרנט / יישום נייד עשוי לשמש את International Clinics ואת משתפי הפעולה שלה (מבלי לחשוף את זהותו של המשתמש) כאנונימי בהערכות סטטיסטיות שונות, יצירת מסד נתונים, חבילה / הצעות מותאמות אישית ומחקר שוק.

קישור לאתרים אחרים: International Clinics עשויות לספק קישורים לאתרים אחרים. היא עשויה לפרסם פרסומות או צורות יישום של צדדים שלישיים שונים שעמם היא התקשרה; International Clinics עשויות להפנות משתמשים לאתר של מפרסמים או של צדדים שלישיים באמצעות טפסים ופרסומות אלה. International Clinics אינה נושאת באחריות לנוהלי הפרטיות ולמדיניות של אתרים אחרים הנגישים באמצעות קישור זה או לתוכן שהם כוללים.

במקרים שבהם ניתן לחשוף את נתוני המשתמש: מידע אישי של המשתמש מובן כשם ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע אחר כדי לזהות את המשתמש. International Clinics לא תחשוף כל מידע אישי ונתונים המועברים על ידי מבקרים או משתמשים באמצעות אתר האינטרנט https://internationalclinics.com/ לצדדים שלישיים. International Clinics מצהירה ומתחייבת כי בפעילויות התקשורת שלה, היא תהפוך תקשורת/שיווק מורשים כפי שנקבע בחוק, ובמיוחד חקיקת הבריאות, לא לתקשר נגד בקשת המשתמש ולספק את האמצעים עבור המשתמש לבטל את המנוי מהמערכת בחינם ובקלות. International Clinics לעולם לא תשתף, תמכור או תאפשר את השימוש בנתונים אישיים ובמידע המועברים על ידי צדדים שלישיים לכל מטרה אחרת מלבד אלה המתוארים לעיל לאיסוף מידע. International Clinics לא תחשוף שום מידע אישי לחברות ולצדדים שלישיים שעמם International Clinics לא משתפות פעולה אלא אם צוין אחרת בהצהרת פרטיות זו. International Clinics יוכלו לחשוף את המידע של המשתמשים לצדדים שלישיים במצבים הבאים, למעט הוראות הצהרת פרטיות זו. מצבים אלה הם;

  1. מקרים בהם ההתחייבויות המוטלות על ידי כללי החוק שהונפקו ובתוקף על ידי הרשויות המשפטיות המוסמכות, כגון חוק, צו, תקנה וכו', יש לציית,
  2. כאשר המידע נדרש להיות משותף עם משרד הבריאות באמצעות נהלים רגולטוריים כלליים של המשרד,
  3. במקרים בהם מתקיימים וימומשו דרישות ההסכמים בין International Clinics לבין משתמשיהן,
  4. במקרה של בקשה לקבלת מידע על משתמשים על ידי חקירה או חקירה המבוצעת על ידי הרשויות המנהליות או השיפוטיות המוסמכות על פי השיטה הפרוצדורלית,
  5. במקרים בהם נדרש מידע כדי להגן על הזכויות או האבטחה של המשתמשים.

מצב קובצי ה-Cookie: International Clinics עשויות לקבל מידע על משתמשים והשימוש שלהם באתר International Clinics באמצעות קובצי Cookie, קובץ תקשורת טכני. קובצי התקשורת הטכניים שהוזכרו הם קובצי טקסט קטנים שאתר אינטרנט שולח לדפדפן של המשתמש כדי שיאוחסנו בזיכרון הראשי. קובץ התקשורת הטכנית מקל על השימוש באינטרנט על ידי אחסון המצב הרלוונטי והגדרות ההעדפה הפשוטות במחשב המשתמש אודות אתר אינטרנט. קובץ תקשורת טכני זה תוכנן והוא משמש כדי לעזור להשיג מידע סטטיסטי על כמה אנשים משתמשים באתר כקצב תזמון, לאיזו מטרה, כמה פעמים אדם ביקר באתר וכמה זמן הוא נשאר, וכדי לייצר פרסום ותוכן עם מגוון דינמי מדפי משתמש שתוכננו במיוחד עבור משתמשים. קובץ התקשורת הטכנית אינו מיועד לאחזר מידע אישי אחר מהזיכרון הראשי. סורקים רבים מוכנים לקבל קובץ תקשורת טכני זה במהלך שלב ההתקנה. עם זאת, משתמשים תמיד יכולים לשנות את הגדרות הסורקים שלהם כדי להבטיח שקובץ התקשורת הטכנית לא יושם במחשב שלהם או שמתבצעת אזהרה כאשר קובץ כזה נשלח.

נתונים שנאספו בסקרים, תחרויות ומקרים דומים: מידע שעשוי להתבקש ממשתמשים שמגיבים לסקרים תקופתיים או לא תקופתיים, שInternational Clinics עשויות לקחת, עשוי לשמש גם את International Clinics ואת משתפי הפעולה שלה לשיווק ישיר למשתמשים אלה, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים ויצירת מסד נתונים ייחודי.

אישור תקשורת אלקטרונית: כדי להיות חבר על ידי הרשמה לInternational Clinics או ליהנות משירותים ותכנים שונים ללא חבר, המבקרים נדרשים לספק International Clinics מספר פרטים אישיים (למשל, שם ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכו ') על עצמם. מידע זה שInternational Clinics עשויות לבקש במהלך ההרשמה עשוי להיות מאוחסן במערכת. מידע אישי זה עשוי לשמש גם לתקשורת עם משתמשים בעת הצורך. על ידי קבלת מדיניות פרטיות זו ואישור תקשורת, אפשרת לאיסוף ואחסון, עיבוד, שימוש והעברה של הנתונים שלך, אשר אתה מסכים שישתפו אותנו, לספק ולהציג בפניך יתרונות שונים, ולנהל כל מיני סוגים של תקשורת פיזית ואלקטרונית והודעות תקשורת אחרות לפרסום פרטי, מכירות, שיווק, סקרים ומטרות דומות. משתמשים נחשבים כאישרו כל מיני סוגים של תקשורת (שיחות, SMS, דואר וכו ') כדי להקים עם מדיניות זו. מידע שעשוי להיות מבוקש על ידי International Clinics או המידע המועבר על ידי המשתמש, או מידע קשור המסופק בעסקאות שבוצעו באתר, יכול לשמש רק במקרים כגון הערכות סטטיסטיות שונות מבלי לחשוף את זהות המשתמש בשום אופן, תקשורת ושיווק מורשים באמצעות דואר אלקטרוני אשר יישלח במרווחי זמן מסוימים, מאמצי יצירת מסד נתונים ומחקר שוק. אם ברצונך להפסיק את ההגשות של ידיעונים אלקטרוניים, תוכל לבטל את המנוי לידיעון אלקטרוני בקלות על ידי לחיצה על "לחץ כאן כדי לבטל את המנוי לרשימת הידיעונים שלנו" בתחתית עלוני המידע שאנו שולחים בכל עת.

מידע כללי על החוק להגנה על נתונים אישיים: חוק הגנת נתונים אישיים מס' 6698 אומץ ב-24 במרץ 2016 ופורסם בעיתון הרשמי מיום 7 באפריל 2016 וממוספר 29677. במסגרת החוק להגנה על נתונים אישיים לא 6698, אנו, כבקר הנתונים, נוכל להקליט, לסווג, לעבד, לאחסן, לעדכן ולשתף את הנתונים האישיים של הלקוחות המוערכים שלנו עם צדדים שלישיים כאשר הדבר מותר על ידך וכללי החקיקה. עם הודעה זו, International Clinics מתחייבות כי היא מקבלת כי היא מחויבת לשמור את המידע הסודי המסופק לה אך ורק פרטי וסודי, כדי לשמור אותו בסוד, ולהבטיח כי תנקוט את כל האמצעים הדרושים לשמירה על הסודיות, למניעת כניסה של כל המידע הסודי לרשות הציבור או כל חלק ממנו, או למניעת שימוש או גילוי בלתי מורשים לצד שלישי. International Clinics עשויות לשנות את הוראות הצהרת פרטיות זו, אם תימצא לנכון, בתנאי שתפרסם אותן באתר International Clinics. הוראות הצהרת הפרטיות שאליהן International Clinics עושות תיקונים נחשבות כנכנסות לתוקף בתאריך הפרסום בדף הרלוונטי.